Statut Fundacji VIDE COR TUUM

Załącznik do uchwały fundatorów z dnia 8 stycznia 2016 r. o zmianie statutu Fundacji VIDE COR TUUM

STATUT FUNDACJI VIDE COR TUUM

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „VIDE COR TUUM”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona w dniu 14 grudnia 2015 r. w Łomiankach, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Julitą Sobczyk prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Warszawskiej 114 w Łomiankach, za numerem Repertorium A 4190/2015. Fundację ustanowili Robert Józef Kossakowski oraz Patryk Mateusz Kossakowski, zwani dalej Fundatorami.

§2

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§3

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4

Siedzibą Fundacji jest miasto Łomianki.

§5

 1. Fundacja może używać pieczęci, której wzór określi Zarząd Fundacji.

 2. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§6

Fundacja może zatrudniać pracowników.

§7

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Cele i majątek Fundacji

§8

Celem Fundacji jest działalność dobroczynna, społeczna, edukacyjna, oświatowa oraz ochrona zdrowia, integracja społeczności lokalnej, ekologia, zrównoważony rozwój, kultura i sztuka,
w szczególności w kontekście dzieci i młodzieży.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Odkrywanie i wspieranie talentów – artystów, sportowców, osób szczególnie uzdolnionych poprzez organizację programów stypendialnych i szkoleniowych.

 2. Wspieranie uzdolnionych osób, w tym dzieci i młodzieży poprzez współpracę z właściwymi instytucjami, uniwersytetami, galeriami sztuki, domami kultury, klubami sportowymi, parkami technologicznymi i innymi firmami w organizowaniu przedsięwzięć nakierowanych na rozwój.

 3. Wspieranie dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na edukację i wyrównywanie szans rozwoju i startu życiowego młodzieży, w tym z domów dziecka i podobnych instytucji.

 4. Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i chorych.

 5. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

 6. Działalność charytatywną.

 7. Naukę, edukację, w tym edukację zawodową i oświatową dzieci i młodzieży.

 8. Działanie na rzecz promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej.

 9. Edukację w zakresie zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, edukacji społecznej.

 10. Organizację szkoleń dla dzieci i młodzieży.

 11. Opiekę nad zwierzętami, ptakami poprzez tworzenie programów edukacyjnych promujących właściwą opiekę nad zwierzętami i ptakami.

 12. Propagowanie norm, standardów i rozwiązań mających na celu wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców i wolontariatu pracowniczego.

 13. Działalność na rzecz ekologii.

 14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez inicjowanie i zachęcanie władz samorządowych do podejmowania działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 15. Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz pomocy społecznej, w tym przeciwdziałania patologiom społecznym.

 16. Działania na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami.

 17. Ochronę zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na leczenie dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz wspieranie ich rodzin w leczeniu chorych i niepełnosprawnych.

 18. Dobroczynność, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na leczenie dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz wspieranie ich rodzin w leczeniu dzieci chorych i niepełnosprawnych.

 19. Opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielnienia.

 20. Rehabilitację zawodową i społeczną dzieci chorych i niepełnosprawnych poprzez organizowanie rehabilitacji.

 21. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

 22. Wspieranie finansowe i organizacyjne działalności innych organizacji pozarządowych działających na podobnym obszarze.

 23. Prowadzenie form działalności, o których mowa w niniejszym paragrafie, wspólnie z innymi komercyjnymi i niekomercyjnymi podmiotami polskimi i zagranicznymi.

§10

Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 1.500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przekazany przez Fundatora, oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania. Dochody Fundacji mogą pochodzić z następujących źródeł:

a) darowizny, dotacje i subwencje,

b) spadki i zapisy,

c) wpływy ze zbiórek publicznych,

d) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych i przychody z innych inwestycji nadwyżek środków finansowych Fundacji w bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbu państwa, jednostki funduszy opartych na obligacjach i bonach pieniężnych NBP i innych instrumentów o niskim profilu ryzyka,

e) dochody z działalności gospodarczej.

Zarząd Fundacji

§11

Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie czynności dotyczące Fundacji niezastrzeżone dla innych organów lub osób.

§12

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego, a nie więcej niż trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§13

Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony i może być odwołany w każdym czasie.

§14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje Fundację. Fundacja jest reprezentowana przez każdego członka Zarządu samodzielnie.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy im. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym głos zwykłego członka Zarządu ma wagę 1 głosu, a głos Prezesa Zarządu ma wagę 1,5 głosu. Dla ważności posiedzenia niezbędne jest zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wszystkich członków Zarządu. Członka Zarządu uważa się za prawidłowo zawiadomionego, jeżeli na 3 dni przed posiedzeniem przesłano zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się wedle potrzeby i uznania Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie na żądanie członka Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

§15

Prezes Zarządu wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Rada Fundacji

§16

1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, jest wewnętrznym organem kontrolnym Fundacji.

2. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo kontrolować wszelkie dokumenty związane z działalnością Fundacji oraz żądać złożenia przez Zarząd ustnych lub pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące działalności Fundacji.

3. Przewodniczący Rady reprezentuje Fundację przy zawieraniu umów z członkami Zarządu.

§17

1. Rada składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu członków.

2. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

3. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Rady wybierani są na pięcioletnią kadencję.

5. Członków Rady wybierają Fundatorzy.

§18

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Zarządu lub Przewodniczący Rady. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności posiedzenia niezbędne jest zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wszystkich członków Rady. Członka Rady uważa się za prawidłowo zawiadomionego, jeżeli przesłano na podany przez niego adres list polecony z zawiadomieniem na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na rok. Uchwały Rady są ważne bez względu na ilość obecnych na posiedzeniu członków Rady.

3. Do zadań Rady należy:

1) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez Zarząd, zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

2) nadzór nad działalnością Zarządu,

3) rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Rady przez Zarząd.

Ograniczenia finansowe

§19

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu, członków Rady lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu, członkowie Rady oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, Członków Rady lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, Członków Rady lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu, Członkowie Rady lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Działalność gospodarcza

§20

1. Z majątku Fundacji wyodrębnia się kwotę 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Fundacja może podjąć działalność na mocy uchwały Zarządu.

§21

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację w następującym zakresie:

 1. 85.5 Edukacja – pozaszkolne formy edukacji

  1. 85.51. Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  2. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  3. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

  4. 85.59.A Nauka języków obcych

  5. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  6. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

 1. 88.9 – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

  1. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

  2. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

 1. 90.0 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

  1. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  2. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  3. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

  4. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

 1. 91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

  1. 91.01.A Działalność bibliotek

  2. 91.01.B Działalność archiwów

  3. 91.02.Z Działalność muzeów

  4. 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  5. 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

 1. 93.1 Działalność związana ze sportem

  1. 93.12.Z Działalność klubów sportowych

  2. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  3. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

 1. 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  1. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  2. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 1. 94.1 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych

  1. 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  2. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

  3. 94.91.Z Działalność organizacji religijnych

  4. 94.92.Z Działalność organizacji politycznych

  5. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Likwidacja Fundacji

§22

W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Zarząd Fundacji podejmuje jednomyślnie i za zgodą Rady uchwałę o likwidacji Fundacji.

§23

1. Z chwilą podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Zarząd zostaje odwołany, a Rada Fundacji powołuje Likwidatora Fundacji. Likwidatorowi Fundacji przysługują wszystkie uprawnienia Zarządu i członków Zarządu.

2. Do obowiązków Likwidatora Fundacji należy w szczególności zbycie majątku Fundacji na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji oraz zakończenie bytu prawnego Fundacji.

3. Fundacja, reprezentowana przez Radę, może przyznać Likwidatorowi Fundacji wynagrodzenie.

§24

Likwidacja Fundacji obejmuje w szczególności:

1. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji,

2. Zawiadomienie właściwego sądu o rozpoczęciu likwidacji,

3. Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia likwidacji,

4. Złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Postanowienia końcowe

§25

1. Zmiany katalogu form działania Fundacji (§ 9 Statutu) lub katalogu dziedzin działalności gospodarczej Fundacji (§ 21 Statutu) dokonuje się uchwałą Zarządu.

2. Zmiany Statutu w pozostałym zakresie dokonuje się uchwałą Zarządu, która dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia uchwałą Rady.

§26

Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

___________________________ ____________________________

Fundatorzy Fundacji VIDE COR TUUM