Taniec ludowy

Na ludową nutę 

Organizacja i prowadzenie cyklicznych zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów. Instruktorami będę osoby zajmujące się tańcem ludowym i będący jednocześnie jego pasjonatami.

Ogromne wartości tkwiące w tańcu pogłębiają przekonanie o wadze tej dyscypliny w szeroko pojętej kulturze i wychowaniu młodego pokolenia.

Nie ulega wątpliwości, iż taniec ludowy jako dziedzina sztuki ludowej wchodzi w skład kultury ludowej, która to uznana jest za dziedzictwo kulturowe. Stąd też taniec ten stanowi istotny element edukacji kulturalnej i regionalnej. Edukacja ta, stawiając sobie za cel rozwijanie poczucia tożsamości poprzez troskę i ochronę dziedzictwa kulturalnego, zakłada tym samym pielęgnowanie tradycji tanecznych w zakresie tańca ludowego.

Kształtowanie poczucia tożsamości, ze szczególnym akcentem położonym na tożsamość regionalną, to także jedno z głównych założeń tzw. edukacji regionalnej. Poczucie własnej tożsamości regionalnej stanowi podstawę do zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska, regionu, kraju, do bycia otwartym na inność kulturową. Jest ono niezbędne do tego, aby wychować człowieka twórczego, otwartego, świadomego i pewnie poruszającego się w świecie wartości, dokonującego trafnych wyborów.